a→A
A→a
Menü

HALLE

FÜR

KUNST

Lüneburg

Curatorial Practice (Lecture Series)

Veranstaltung   8. Mai 1998 – 27. Oktober 1998

8.Mai: Simon Lamuniere

16. Juni: Thomas Wulffen, Kritik des Kuratierens oder Kuratieren der Kritik?                                                  

30.Juni: Ulrike Kremeier, Produktion/Distribution                                                  

27.Oktober: Christoph Tannert, Der Kurator am Scheideweg – kuratorische Praxis in der Amüsiergesellschaft